Zasady ochrony prywatności

Maciej 6 kwietnia 2020

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO” informuję, że:

 • 1. Postanowienia ogólne

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://www.podsadny-nieruchomosci.pl oraz formularza ze strony Facebook jest Filip Podsadny prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „NIERUCHOMOŚCI I INWESTYCJE FILIP PODSADNY” z głównym miejscem prowadzenia działalności w Nowym Tomyślu, ul. Zbąszyńska nr 5, 64-300 Nowy Tomyśl, posiadający numer REGON: 301228138 i numer NIP: 7881959461; tel. 693436236; email: biuro@podsadny-nieruchomosci.pl zwany dalej „Administratorem”,

 • 2. Cele, podstawy prawne, okres oraz zakres przetwarzania danych osobowych
 1. Za pomocą strony internetowej https://www.podsadny-nieruchomosci.pl Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celach, na podstawach prawnych i przez okres określone w poniższej tabeli.
Cel Podstawa prawna Okres przetwarzania
1 Przygotowanie i przedstawienie oferty w odpowiedzi na zapytania przesłane za pomocą formularza kontaktowego, wiadomości e-mail lub zamówionej rozmowy telefonicznej, jak również odpowiedzi na zapytania dotyczące realizacji zawartej umowy. Podjęcie działania na żądanie osoby w celu zawarcia umowy lub jej realizacji – art. 6 ust. 1 lit. b RODO Dane będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy z klientem, a po tym okresie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, zaś w przypadku niedojścia do zawarcia umowy – przez okres prowadzenia analiz sprzedażowych, jednak nie dłużej niż 3 lat.
2 Obsługa pozostałych zapytań niezwiązanych z zawarciem umowy lub realizacją zawartej umowy złożonych za pomocą formularza kontaktowego, wiadomości email lub zamówionej rozmowy telefonicznej; Prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu korespondencji w odpowiedzi na zapytania – art. 6 ust. 1 lit. f RODO Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania i przygotowania odpowiedzi, a następnie nie dłużej niż 3 lat, lub do złożenia uzasadnionego sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu.
3 Administrowanie, zabezpieczanie i dostosowywanie strony internetowej do Państwa potrzeb i ustawień oraz, śledzenie ruchu na stronie poprzez cookies. Prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na przetwarzaniu danych na potrzeby prowadzenia strony internetowej – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a także Państwa zgoda na przetwarzanie danych za pomocą plików cookies, wyrażana poprzez ustawienia przeglądarki. Dane będą przechowywane do czasu realizacji interesu administratora lub złożenia uzasadnionego sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu; a w przypadku danych przetwarzanych za pomocą plików cookies przez czas ważności danego cookie lub do momentu ich usunięcia z Państwa urządzeń .
4 Prowadzenie analiz statystycznych i marketingowych Prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu badań i analiz statystycznych, sprzedażowych i marketingowych
– art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Dane będą przechowywane do czasu realizacji interesu administratora lub złożenia uzasadnionego sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu, jednak nie dłużej niż 3 lat.
5 Obrona lub dochodzenie roszczeń Prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na obronie przed potencjalnymi roszczeniami lub dochodzeniu ich
– art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Dane będą przechowywane do czasu realizacji interesu administratora lub upływu terminów przedawnienia wynikających z przepisów prawa.

 

 1. Dane osobowe, które przetwarza Administrator to przede wszystkim: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz dane zawarte w treści przesłanej do Administratora wiadomości.
 2. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail jest konieczne w celu skorzystania z formularza kontaktowego dostępnego na stronie https://www.podsadny-nieruchomosci.pl
 3. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym również w celu profilowania.
 • 3. Odbiorcy danych

Administrator może przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom, takim jak podmioty dostarczające i obsługujące systemy lub rozwiązania informatyczne, podmioty wspierające w obsłudze strony internetowej oraz kancelariom prawnym świadczącym usługi na rzecz Administratora.

 • 4. Miejsce przetwarzania danych
 1. Kontrahenci Administratora przetwarzają dane głównie w Polsce lub w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy z nich mają siedzibę poza terytorium EOG. Większość tych kontrahentów lokuje powierzone im dane osobowe na serwerach znajdujących się na terenie EOG. W innych przypadkach Administrator dba, aby zachować gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” UE-USA.
 2. Mogą Państwo uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem.
 • 5. Prawa osób
  1. Mają Państwo prawo do:
 1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. ich sprostowania,
 3. usunięcia,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. przenoszenia danych
 6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  1. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczącego swoich danych osobowych opartego na uzasadnionym interesie Administratora. W razie wniesienia sprzeciwu Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
  2. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych doszło do naruszenia przepisów prawa.
  3. W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wątpliwość związanych z ochroną danych osobowych Administrator zachęca do kontaktu z nim.